کودک خود را نترسانید:

ترساندن و تنبیه هرگز هرگز هرگز از کودکانمون انسان بهتری نخواهد ساخت.

تنبیه تنها باعث افزایش اضطراب در کودکان است.هرگز جلوی دیگران فرزندتون

رو تصحیح یاتنبیه نکنید که این تحقیر به اونهااسیب جدی میزنه.

/ 0 نظر / 54 بازدید