احساس خوبی به او بدهیم

ولی چه می توان کرد تا فرزندانمان احساس خوبی نسبت به خود داشته باشند؟ همه ما در مواقعی خودمان را بی عرضه یا دوست نداشتنی ارزیابی می کنیم اما به عنوان یک پدر و مادر خوب باید کاملا مراقب باشیم کاری نکنیم و حرفی نزنیم که اعتماد به نفس فرزندانمان خدشه دار شود. حتی به شوخی هم حرفی نزنید که شخصیت فرزندتان زیر سؤال برود و او به خود شک کند. فراموش نکنید اعتماد به نفس چیزی نیست که خودبه خود در کسی به وجود بیاید بلکه باید آن را در کودکان به وجود آورد. بنابراین طوری حرف بزنید و رفتار کنید که فرزندانتان نتیجه بگیرند آنها را قبول دارید و برایشان احترام قائلید. هرگز آنها را تحقیر نکنید و طعنه نزنید. هنگامی که بچه ها خودشان را دست کم می گیرند احساساتشان را تصدیق کنید اما دنبال راه حل بگردید. با شکست ها و ناکامی های فرزندانتان راحت برخورد کنید. به او بگویید که شکست بخشی از زندگی است و تو باز هم می توانی پیروز شوی. سعی کنید همیشه رفتارهای مثبت و مناسب فرزندانتان را درنظر بگیرید و آنها را تشویق کنید. بدین ترتیب خود او می تواند بیشتر آنها را تقویت کند.

/ 0 نظر / 13 بازدید